Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“).

Totožnost správce, právní základ a účel zpracování osobních údajů

Daniel Pavel, IČ: 01021532 , Cechovni 10 Krnov (dále jen „Správce“), kontakt strechy.pavel@seznam.cz, je z právního titulu (i) jednání o smlouvě se zákazníkem, (ii) plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem a (iii) plnění veřejnoprávních povinností oprávněn zpracovávat zejména tyto osobní údaje svých zákazníků:

jméno, příjmení, datum narození a adresa pobytu pro evidenci; a
e-mail a telefonní číslo pro vzájemnou komunikaci.

Doba zpracování osobních údajů

Správce bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu (na základě uzavřené smlouvy). Jakékoli další zpracování po ukončení smluvního vztahu bude prováděno pouze v souvislosti s plněním právních povinností Správce vyžadovaných platnou a účinnou právní úpravou (např. pro účely daňové evidence) nebo bude-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce (např. řešení mimosoudních a soudních sporů), a to vždy v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení těchto účelů.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány Správcem manuálním, popřípadě i automatizovaným způsobem a nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou platným právním předpisem (např. orgánům státní správy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv Správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokát, daňový poradce).

Práva subjektů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Správce Vás tímto informuje a poučuje o Vašem právu na informace o zpracování Vašich osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů). Dále Vás Správce informuje o Vašem právu požadovat po Správce vysvětlení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, pokud zjistíte nebo se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s Vašimi právy a oprávněnými zájmy nebo v rozporu s platnými právními předpisy (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), a právo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav a zajistil nápravu (zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Ustanovením předchozí věty není dotčeno Vaše právo podat námitku u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7. Dále Vás Správce informuje o tom, že máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k novému správci osobních údajů.

Poslední aktualizace tohoto dokumentu proběhla dne 7. 1. 2023